opc_loader
Print deze pagina:

Dierenpenning.nl is onderdeel van DevelopTrend:

DevelopTrend

Postbus 4761

4803 ET Breda

Nederland

info@developtrend.nl

tel:+31 (0)161 - 20 11 76

Kamer van Koophandel nummer 20158964 (Breda)

BTW nummer NL002196079B82

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DevelopTrend, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen en te downloaden, zie: www.dierenpenning.nl/algemene-voorwaarden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door DevelopTrend worden afgeweken.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DevelopTrend worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van DevelopTrend ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van DevelopTrend en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.6 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van DevelopTrend zijn vrijblijvend en DevelopTrend behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DevelopTrend. DevelopTrend is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DevelopTrend dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 DevelopTrend kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 DevelopTrend biedt verschillende betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling vooruit betalen via iDEAL, PayPal, Bancontact/Mr Cash, Creditcard of per bankoverschrijving, veilig achteraf betalen via AfterPay of u kunt contant of per pin betalen bij het afhalen van uw bestelling op onze afhaallocatie te Zundert (Noord-Brabant).

 

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijd van de producten (mits de betaling binnen is) bedragen circa 5 werkdagen (7 werkdagen voor adressen buiten Nederland). Kunnen wij echter door omstandigheden niet aan de levertijd voldoen en overschrijdt dit bovenstaande richtlijnen met 10 werkdagen, dan krijgt u hier ook een bericht over. U wordt dan gevraagd, of dat de bestelling moet worden door gezet.

4.2 De levering van de producten geschiedt aan het door u in de bestelling vermelde adres.

4.3 De bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf het moment dat u de bestelling ontvangt. Binnen deze 14 dagen kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren via info@dierenpenning.nl. De producten kunt u voor eigen rekening retourneren naar: Dierenpenning.nl T.a.v. Afdeling Retouren & Garanties, Postbus 4761, 4803ET Breda, Nederland. De producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden. Maatwerkproducten zoals gepersonaliseerde producten zijn uitgezonderd van de bedenktijd en kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 5. Garantie

5.1 DevelopTrend garandeert dat de te leveren zaken deugdelijk zijn en voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken.

5.2 De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument.

5.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DevelopTrend, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

5.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DevelopTrend daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DevelopTrend verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DevelopTrend geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 DevelopTrend garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DevelopTrend, dan wel tussen DevelopTrend en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DevelopTrend, is DevelopTrend niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door DevelopTrend.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 DevelopTrend zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd en op uw verzoek worden aangepast dan wel verwijderd.

9.2 Uw gegevens kunnen alleen door DevelopTrend worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien de door DevelopTrend geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van DevelopTrend jegens consument beperkt tot hetgeen in artikel 5 van deze voorwaarden is bepaald.

10.2 DevelopTrend is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

10.3 DevelopTrend is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DevelopTrend. DevelopTrend is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.4 Indien DevelopTrend, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DevelopTrend in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DevelopTrend gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DevelopTrend kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DevelopTrend, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DevelopTrend, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Indien u aan DevelopTrend schriftelijk opgave doet van een adres, is DevelopTrend gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan DevelopTrend schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door DevelopTrend gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DevelopTrend deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DevelopTrend in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DevelopTrend vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 DevelopTrend is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. DevelopTrend onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van DevelopTrend.

 

Versie 3, 1 januari 2016